معرفی نژادهای سگ

امروز به معرفی نژادهای سگ می‌پردازیم:

برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب فقط اسامی نژادها به همراه عکسشان در این پست گذاشته می‌شود.

۱. Affenpinscher

 

۲. Afghan Hound

 

۳. Ainu

 

۴. Airedale Terrier

 

۵. Akita

 

۶. Alaskan Husky

 

۷. Alaskan Klee Kai

 

۸. Alaskan Malamute

 

۹. American Bulldog
American Bulldog

 

۱۰.  American Eskimo Dog
American Eskimo Dog

 

۱۱. American Foxhound
American Foxhound

 

۱۲. American Pitbull Terrier
American Pitbull Terrier

 

۱۳. American Staffordshire Terrier
American Staffordshire Terrier

 

۱۴. American Water Spaniel
American Water Spaniel

 

۱۵. Anatolian Shepherd Dog
Anatolian Shepherd Dog

 

۱۶. Australian Cattle Dog
Australian Cattle Dog

 

۱۷. Australian Terrier
Australian Terrier

 

۱۸. Basenji
Basenji

 

۱۹. Basset Hound
Basset Hound

 

۲۰. Beagle
Beagle

 

۲۱. Bearded Collie
Bearded Collie

 

۲۲. Beauceron
Beauceron

 

۲۳. Bedlington Terrier
Bedlington Terrier

 

۲۴. Belgian Malinois
Belgian Malinois

 

۲۵. Belgian Sheepdog
Belgian Sheepdog

 

۲۶. Belgian Tervuren
Belgian Tervuren

 

۲۷. Bergamasco
Bergamasco

 

۲۸. Bernese Mountain

 

۲۹. Bichon Frisé
Bichon Frisé

 

۳۰. Black and Tan Coonhound
Black and Tan Coonhound

 

۳۱. Black Russian Terrier

black-russian-terrier_04_lg

۳۲. Bloodhound

Bloodhound
۳۳. Bolognese dog
bolognese dog

 

۳۴. Border Collie
Border Collie

 

۳۵. Border Terrier

 

۳۶. Borzoi
Borzoi

 

۳۷. Boston Terrier
Boston Terrier

 

۳۸. Bouvier des Flandres
Bouvier des Flandres

 

۳۹. boxer
boxer

 

۴۰. Briard
Briard

 

۴۱. Brittany
Brittany

 

۴۲. Brussels Griffon
Brussels Griffon

 

۴۳. Bull Terrier
Bull Terrier

 

۴۴. Bulldog
Bulldog

 

۴۵. Bullmastiff
Bullmastiff

 

۴۶. Cairn Terrier
Cairn Terrier

 

۴۷. Canaan Dog
Canaan Dog

 

۴۸. Cane Corso
Cane Corso

 

۴۹. Cardigan Welsh Corgi
Cardigan Welsh Corgi

 

۵۰. Catahoula Leopard Dog
Catahoula Leopard Dog

 

۵۱. Cavalier King Charles Spaniel
Cavalier King Charles Spaniel

 

۵۲. Cesky Terrier
Cesky Terrier

 

۵۳. Chesapeake Bay Retriever
Chesapeake Bay Retriever

 

۵۴. Chihuahua
Chihuahua

 

۵۵. Chinese Crested
Chinese Crested

 

۵۶. Chinese Shar-Pei
Chinese Shar-Pei

 

۵۷. Chinook
Chinook

 

۵۸. Chow Chow
Chow Chow

 

۵۹. Clumber Spaniel
Clumber Spaniel

 

۶۰. Cocker Spaniel
Cocker Spaniel

 

۶۱. Collie
Collie

 

۶۲. Curly-Coated Retriever
Curly-Coated Retriever

 

۶۳. Dachshund
Dachshund

 

۶۴. Dalmatian
Dalmatian

 

۶۵. Dandie Dinmont Terrier
Dandie Dinmont Terrier

 

۶۶. Dingo
Dingo

 

۶۷. Doberman Pinscher
Doberman Pinscher

 

۶۸. Dogo Argantina

DogoArgentino_hero

 

۶۹. English Cocker Spaniel
English Cocker Spaniel

 

۷۰. English Foxhound
English Foxhound

 

۷۱. English Setter
English Setter

 

۷۲. English Springer Spaniel
English Springer Spaniel

 

۷۳. English Toy Spaniel
English Toy Spaniel

 

۷۴. Estrela Mountain Dog
Estrela Mountain Dog

 

۷۵. Field Spaniel
Field Spaniel

 

۷۶. Finnish Spitz
Finnish Spitz

 

۷۷. Flat-Coated Retriever
Flat-Coated Retriever

 

۷۸. French Bulldog
French Bulldog

 

۷۹. German Pinscher
German Pinscher

 

۸۰. German Shepherd Dog
German Shepherd Dog

 

۸۱. German Shorthaired Pointer
German Shorthaired Pointer

 

۸۲. German Wirehaired Pointer
German Wirehaired Pointer

 

۸۳. Giant Schnauzer
Giant Schnauzer

 

۸۴. Glen of Imaal Terrier
Glen of Imaal Terrier

 

۸۴. Golden Retriever
Golden Retriever

 

۸۵. Gordon Setter
Gordon Setter

 

۸۶. Great Dane
Great Dane

 

۸۷. Great Pyrenees
Great Pyrenees

 

۸۸. Greater Swiss Mountain Dog
Greater Swiss Mountain Dog

 

۸۹. Greyhound
Greyhound

 

۹۰. Harrier
harrier dog

 

۹۱. Havanese
Havanese

 

۹۲. Ibizan Hound
Ibizan Hound

 

۹۳. Icelandic Sheepdog
Icelandic Sheepdog

 

۹۴. Irish Red and White Setter
Irish Red and White Setter

 

۹۵. Irish Setter
Irish Setter

 

۹۶. Irish Terrier
Irish Terrier

 

۹۷. Irish Water Spaniel
Irish Water Spaniel

 

۹۸. Irish Wolfhound
Irish Wolfhound

 

۹۹. Italian Greyhound
Italian Greyhound

 

۱۰۰. Jack Russell Terrier
Jack Russell Terrier

 

۱۰۱. Japanese Chin
Japanese Chin

 

۱۰۲. Japanese Terrier
Japanese Terrier

 

۱۰۳. Keeshond
Keeshond

 

۱۰۴. Kerry Beagle
Kerry Beagle

 

۱۰۵. Kerry Blue Terrier
Kerry Blue Terrier

 

۱۰۶. Komondor
Komondor

 

۱۰۷. Kuvasz
Kuvasz

 

۱۰۸. Labradoodle
Labradoodle

 

۱۰۹. Labrador Retriever
Labrador Retriever

 

۱۱۰. Lakeland Terrier
Lakeland Terrier

 

۱۱۱. Lancashire Heeler
Lancashire Heeler

 

۱۱۲. Leonberger
Leonberger

 

۱۱۳. Lhasa Apso
Lhasa Apso

 

۱۱۴. Lowchen
Lowchen

 

۱۱۵. Maltese
Maltese

 

۱۱۶. Manchester Terrier
Manchester Terrier

 

۱۱۷. Mastiff
Mastiff

 

۱۱۸. Miniature Bull Terrier
Miniature Bull Terrier

 

۱۱۹. Miniature Pinscher
Miniature Pinscher

 

۱۲۰. Miniature Schnauzer
Miniature Schnauzer

 

۱۲۱. Neapolitan Mastiff
Neapolitan Mastiff

 

۱۲۲. Newfoundland
Newfoundland

 

۱۲۳. Norfolk Terrier
Norfolk Terrier

 

۱۲۴. Norwegian Elkhound
Norwegian Elkhound

 

۱۲۵. Norwegian Lundehund
Norwegian Lundehund

 

۱۲۶. Norwich Terrier
Norwich Terrier

 

۱۲۷. Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Nova Scotia Duck Tolling Retriever

 

۱۲۸. Old English Sheepdog
Old English Sheepdog

 

۱۲۹. Otterhound
Otterhound

 

۱۳۰. Papillon
Papillon

 

۱۳۱. Parson Russell Terrier
Parson Russell Terrier

 

۱۳۲. Pekingese
Pekingese

 

۱۳۳. Pembroke Welsh Corgi
Pembroke Welsh Corgi

 

۱۳۴. Petit Basset Griffon Vendéen
Petit Basset Griffon Vendéen

 

۱۳۵. Pharaoh Hound
Pharaoh Hound

 

۱۳۶. Plott
Plott

 

۱۳۷. Pointer
Pointer

 

۱۳۸. Polish Lowland Sheepdog
Polish Lowland Sheepdog

 

۱۳۹. Pomeranian
Pomeranian

 

۱۴۰. (Poodle (Miniature
Poodle (Miniature)

 

۱۴۱. (Poodle (Standard
(Poodle (Standard
۱۴۲. Portuguese Water Dog
Portuguese Water Dog

 

۱۴۳. Pug
Pug

 

۱۴۴. Puli
Puli

 

۱۴۵. Rat Terrier
Rat Terrier

 

۱۴۶. Redbone Coonhound
Redbone Coonhound

 

۱۴۷. Rhodesian Ridgeback
Rhodesian Ridgeback

 

۱۴۸. Rottweiler
Rottweiler

 

۱۴۹. Saint Bernard
Saint Bernard

 

۱۵۰. Saluki
Saluki

 

۱۵۱. Samoyed
Samoyed

 

۱۵۲. Schipperke
Schipperke

 

۱۵۳. Scottish Deerhound
Scottish Deerhound

 

۱۵۴. Scottish Terrier
Scottish Terrier

 

۱۵۵. Sealyham Terrier
Sealyham Terrier

 

۱۵۶. Shetland Sheepdog
Shetland Sheepdog

 

۱۵۷. Shiba Inu
Shiba Inu

 

۱۵۸. Shih Tzu
Shih Tzu

 

۱۵۹. Siberian Husky
Siberian Husky

 

۱۶۰. Silky Terrier
Silky Terrier

 

۱۶۱. Skye Terrier
Skye Terrier

 

۱۶۲. Sloughi
Sloughi

 

۱۶۳. Smooth Fox Terrier
Smooth Fox Terrier

 

۱۶۴. Soft Coated Wheaten Terrier
Soft Coated Wheaten Terrier

 

۱۶۵. Spanish Mastiff
Spanish Mastiff

 

۱۶۶. Spinone Italiano
Spinone Italiano

 

۱۶۷. Staffordshire Bull Terrier
Staffordshire Bull Terrier

 

۱۶۸. Standard Schnauzer
Standard Schnauzer

 

۱۶۹. Sussex Spaniel
Sussex Spaniel

 

۱۷۰. Swedish Vallhund
Swedish Vallhund

 

۱۷۱. Thai Ridgeback
Thai Ridgeback

 

۱۷۲. Tibetan Mastiff
Tibetan Mastiff

 

۱۷۳. Tibetan Spaniel
Tibetan Spaniel

 

۱۷۴. Tibetan Terrier
Tibetan Terrier

 

۱۷۵. Toy Fox Terrier
Toy Fox Terrier

 

۱۷۶. Toy Poodle
Toy Poodle

 

۱۷۷. Transylvanian Hound
Transylvanian Hound

 

۱۷۸. Vizsla
Vizsla

 

۱۷۹. Volpino Italiano
Volpino Italiano

 

۱۸۰. Weimaraner
Weimaraner

 

۱۸۱. Welsh Springer Spaniel
Welsh Springer Spaniel

 

۱۸۲. Welsh Terrier
Welsh Terrier

 

۱۸۳. West Highland White Terrier
West Highland White Terrier

 

۱۸۴. Whippet
Whippet

 

۱۸۵. Wire Fox Terrier
Wire Fox Terrier

 

۱۸۶. Wirehaired Pointing Griffon
Wirehaired Pointing Griffon

 

۱۸۷. (Xoloitzcuintli (Xolo
(Xoloitzcuintli (Xolo

 

۱۸۸. Yorkshire Terrier
Yorkshire Terrier

 

۴ Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!