پرورش طیور بدون پر یکی از موارد جدیدی که امروزه مطرح شده، پرورش نژادی از مرغ‌هاست که بدن آن‌ها کاملاً عاری از پر می‌باشد. این نژادها با نام‌های متفاوتی Featherless Chicken، Totally Naked Rooster یاد می‌شوند تولید این نژادها با واکنش‌های متفاوتی در محافل علمی روبرو شده است. برخی از...